Galeria:
pon - sob: 9:00 - 21:00; nie: 10:00 - 20:00
Media Markt:
pon - sob: 09:00 - 21:00; nie: 10:00 - 20:00
Carrefour:
pon - sob: 8:00 - 22.00; nie: 9:00 - 21:00
Promocja

Odkryj magię obdarowywania w Atrium Molo!

Odkryj magię obdarowywania w Atrium Molo!

ORGANIZATOR I UCZESTNICY PROMOCJI:

 • Przewidziana niniejszym regulaminem promocja prowadzona jest pod nazwą „ODKRYJ MAGIĘ OBDAROWYWANIA w ATRIUM MOLO” (dalej jako „Promocja”).
 • Organizatorem Promocji jest agencja Qra Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego Atrium Molo.
 • Promocja prowadzona będzie na terenie Centrum Handlowego ATRIUM MOLO,
  Mieszka I 73, 71- 011 Szczecin.
 • PW Promocji mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne pełnoletnie będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. nie dokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Centrum Handlowego Atrium Molo oraz osób pozostających z nimi w stosunkach cywilnoprawnych, pracowników oraz właścicieli punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Atrium Molo oraz członków ich rodzin (krewnych i powinowatych do drugiego stopnia).
 • Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

ZASADY PROMOCJI:

Promocja zostanie przeprowadzona w Centrum Handlowym ATRIUM MOLO w dniach: 20 oraz 21 MAJA 2017 roku w godzinach:

  od 12:00 do 18:00.
 • Uczestnik, który zakupi kartę prezentową w dniach 18-21.05.2017 r w Centrum Handlowym ATRIUM MOLO w czasie trwania Promocji:
  – za kwotę minimum 50 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto), otrzyma Czekoladki oraz Kwiatka
  – za kwotę minimum 100 złotych brutto (słownie: sto złotych brutto), otrzyma Czekoladki, Kwiatka oraz Nagrodę Niespodziankę
 • Za zakup dwóch kart prezentowych o wartości 50zł uczestnik może odebrać dwie nagrody przypisane tej kwocie oraz za zakup dwóch kart prezentowych o wartości 100zł uczestnik może odebrać dwie nagrody przypisane tej kwocie.
 • W czasie trwania całej Promocji Uczestnik może odebrać 2 Nagrody.
 • Nagrody będą wydawane wyłącznie w Punkcie Obsługi Promocji, znajdującym się w Centrum Handlowym Atrium Molo w dniach 20-21 maja 2017, w godzinach 12:00-18:00.
 • Uczestnik, aby otrzymać Nagrodę jest zobowiązany do przedstawienia osobom znajdującym się w Punkcie Obsługi Promocji w Centrum Handlowym Atrium Molo dowodu dokonania zakupu tj. paragonu/-ów lub faktury/-r, na których w sposób widoczny będzie określona data dokonania zakupu oraz ich kwota. Dowody zakupów podlegają weryfikacji przez obsługę Punkcie Obsługi Promocji. Oryginały paragonów zakupowych zostaną ostemplowane i zwrócone uczestnikowi promocji. Paragony biorące udział w Promocji mogą zostać nagrodzone tylko raz.
 • Uczestnik Promocji będzie kwitował odbiór Nagrody w protokole odbioru nagród.
 • Odebranej nagrody gwarantowanej nie można wymienić na inną nagrodę.
 • Uczestnik nie może  otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

ILOŚĆ NAGRÓD W PROMOCJI „ODKRYJ MAGIĘ OBDAROWYWANIA” w CH ATRIUM MOLO
Ilość Nagród w Promocji w ciągu obowiązywania Promocji jest ograniczona i na jeden dzień wynosi:
-50x Czekoladki + Kwiatek
-50x Czekoladki + Kwiatek + Nagroda Niespodzianka

 •  Wyczerpanie puli nagród przed upływem terminu zakończenia Promocji wskazanym w specyfikacji określonej w ust. 1 Zasad Promocji oznacza automatyczne zakończenie Promocji oraz wydawania Uczestnikom Promocji nagród gwarantowanych.
 • Niewydane nagrody gwarantowane pozostają do dyspozycji właściciela Centrum.
 • Ilość nagród gwarantowanych jest ograniczona, a wydawanie nagród następować będzie do wyczerpania zapasów w kolejności zgłoszeń Uczestników.
 • Łączna ilość Nagród w Promocji wynosi 200 sztuk.
 • Podatek od nagród odprowadzi Organizator Promocji.

REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane do dnia 4.06.2017 roku w formie pisemnej na adres Organizatora (QRA PRODUCTION, ul. Chłodna 48/105, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „ODKRYJ MAGIĘ OBDAROWYWANIA
 • Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dokona Organizator Promocji w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji.

Regulamin niniejszej Promocji będzie dostępny w Punkcie Obsługi Promocji w terminie:
20-21.05.2017 r., w siedzibie Organizatora oraz w Administracji  ATRIUM MOLO

Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny. Organizator zobowiązuje się do podania w materiałach reklamowych i informacyjnych dotyczących Promocji takich informacji, które będą zgodne z Regulaminem i nie będą wprowadzały Uczestników w błąd, co do rodzaju Promocji, zasad jej urządzania i przeprowadzenia oraz rodzaju i wartości nagród.

Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie właściwe przepisy obowiązującego prawa.

Data rozpoczęcia: 20.05.2017
Data zakończenia: 21.05.2017